Voldsofre utsettes for ren forakt og meningsløs rettssikkerhet

Publisert 1.2.2019
Leder
Illus.foto: Colourbox

Det norske rettsapparatet har i løpet av de siste 20 årene behandlet en rekke saker som omhandler vold i nære relasjoner (familievold). I de tilfeller barn har vært ofre, så har straffen i enkelte saker blitt skjerpet, men først etter å ha blitt anket inn for en høyere instans. Flere saker som etter ofrenes og bistandsadvokatenes mening burde gitt ubetinget fengselsstraff, er i stedet blitt ”juridisk forhåndsvurdert” (?) og utenrettslig avgjort, men først etter å ha blitt liggende hos politiet i opptil flere år.

I ett tilfelle som sfm.no nylig har fått førstehånds kunnskap om, ble et alvorlig tilfelle av et rent drapsforsøk m.m. avgjort med en latterlig bot. Offeret i saken er etnisk norsk og ektefellen av utenlandsk opprinnelse. Offerets bistandsadvokat påanket politiets avgjørelse til statsadvokaten, men som nå har opprettholdt politiets ”avgjørelse”. Offeret er fortsatt sterkt preget av ”drapsforsøket” som eks-ektefellen foretok seg våren 2016. Eks-ektefellen har heller ikke vist minste tegn til anger for sin brutalitet.

Det hører med til den aktuelle historien at da offeret i saken skaffet seg en ekstrajobb for å spe på familiens økonomi, så forlangte eks-ektefellen at halve ekstralønnen skulle denne ha for å passe egne barn mens offeret jobbet. Det ble offeret tvunget til å akseptere. Eks-ektefellen har i lang tid også plaget offeret rent mentalt og psykisk, i tillegg til å ha påført offeret en god del økonomiske skader. Eks-ektefellen har også bevislig mishandlet barn, både egne og stebarn.

Samlet sett, og ut fra det sfm.no har fått direkte innsyn i, så er vi rystet over at politiets jurist, nå også statsadvokaten, har tatt så til de grader lett på en slik alvorlig sak. Det er helt absurde signaler man her sender ut. Rettssikkerheten til gjerningspersoner synes langt viktigere å ivareta enn ofrenes. At påtalemyndighetene i Norge kunne belønne gjerningspersonen med en latterlig bot på noen tusenlapper, er nok et bevis på at anarkiet i Kongeriket Norge må leve i aller beste velgående.