Del 1. Publisert 9.10.2023
Justismord eller justisfeil?

I skrivende stund. Språk, uttrykk og begreper. Bruk av sakkyndige. Avhørsekspert Asbjørn Rachlew og hans posisjoner. Drapet i Akebakken. Seriens fokus og vinklinger. «Norge, et ekstremt åpent og transparent samfunn». Under radaren. Når vi sitter med fasiten. Siste nytt. Link til saken: https://www.sfm.no/justismord-eller-justisfeil.

Del 2. Publisert 16.10.2023
Etter Baneheia

Når vi sitter med fasiten. «Norgeshistoriens største justismord». Læringspunkter og Justisfeil. Må man ha vært tilstede i retten for å kunne vite og forstå? «En kritisk gjennomgang av mediedekningen». En eller to gjerningsmenn? Hensynet til de pårørende og detaljene som forsvant. Link: https://www.sfm.no/etter-baneheia/

Del 3. Publisert 23.10.2023
På tale om rettssikkerhet

Juristforbundets årlige konferanse. Prisvinnerne. Motstemmer og bråkebøtter. Ydmykhet og respekt. Innsyn i straffesaker. Medias kontrollfunksjoner. Bruken av sakkyndige og ekspertenes status. Muligheter for kontradiksjon. Krav til lydopptak. Er barnesakene spesielt følsomme? Link: https://sfm.no/pa-tale-om-rettssikkerhet/

Del 4. Publisert 30.10.2023
Jussens blindsoner

Vi som har førerkort. «Retten kan ikke se». NAV-sakene: Trygdeskandale eller rettsskandale eller begge deler. Adele Matheson Mestad revisited. Læringspunkter, linjer, flater og rom. Tolknings- eller justisfeil eller begge deler. Handlingsrommmets forbannelser. Mot bedre vitende? Link: https://www.sfm.no/jussens-blindsoner/

Del 5. Publisert 6.11.2023
Etter Bjugn

«Har du sett tissen til Ulf? «Silje-saken» i perspektiv. Riksadvokatens signaler. Utredning og behandling. Uskyldspresumpsjonen. FOBIK under radaren. Traumer og traumer. Når det uforklarlige skal forklares. «Hva skal vi tro?» og «Kan vi forstå?». Sammenlignbarheter. Link: https://www.sfm.no/etter-bjugn

Del 6. Publisert 13.11.2023
Kan vi stole på de sakkyndige?

Små og store. Ekspertenes status: The Battle of the Experts. Straffesaker og sivilsaker. «Triaden» og årsakssammenhenger. Gjenopptakelse av fillerristingsaker på gang. Opptattheten av vold mot barn. Bjugneffekt og andre sammenlignbarheter. Link: https://sfm.no/stole-paa-sakkyndige/

Del 7. Publisert 20.11.2023
Signaler fra Strasbourg

Rettslige utgangspunkter. Strand Lobben 2019. Høyestereretts Storkammer 2020. Johansen v Norway 1996. Rettskraft og rettskildebetydning. Jurist Tor Langbach og Strasbourgeffekten. Perspektivet som aldri ble erkjent. Rettslingvistikken. Paralelle tendenser. Toppjurist Erik Møse revisited. Nye dommer pr 2023. Er EMD-seirene illusoriske? Læringspunkter. Link: https://www.sfm.no/signaler-fra-strasbourg/

Del 8. Publisert 27.11.2023
Kunnskapsstatus til besvær

Strand Lobben 2019. Hva betyr oppdatert? Den juristskapte virkelighetsforståelse. Fra Høyesterett 2018 til Strasbourg 2023. Fram og tilbake. Justering av rettspraksis? «Et ekstremt åpent og gjennomsiktig samfunn». Kan små og store justisskandaler forklares med henvisning til sviktende kunnskap, og dertil «kunnskap om kunnskap? Rettsutvikling og rettskildebetydning før og nå. Link: https://www.sfm.no/kunnskapsstatus/

Del 9. Publisert 6.12.2023
Når barn skal tas på alvor

Et vedvarende case. Med hjelp fra hjelpeapparatet. Respekt for barn. Modenhet og selvstendighet. Forandringsfabrikken på gjensyn. Små uskyldige aktører – store skandaler. Barn som mulige feilkilder. Uttalerett, medbestemmelse og eller medvirkning. «Barnets beste» et tøyelig begrep. https://www.sfm.no/barn-alvor/

Del 10. Publisert 18.12.2023
Blir lov og rett manipulert

Tengssaken først og sist. Manipulasjon og tilgrensende fenomener. Status for kunnskap om «kunnskapsstatus». Et vedvarende case. Justismord eller justisfeil. Den gode vilje vs den onde. Jussen som problem. Hva betyr «mot bedre vitende»? «Av og til er det slik …» Ned fra pidestallen. https://sfm.no/blir-lov-og-rett-manipulert/