Må kunne stille klare krav til alle innvandrere!

Publisert 22.10.2017

Av John G. Johnsen
Foto: Sfm.no

Det stilles klare krav til innvandrere. Før de forlater det første lukkede oppholdssted, skal samtlige informeres i skriv på eget språk eller få det opplest og forstå at i Norge, står norsk lov står over deres personlige religiøse tro og lokale skikker i hjemland! De informeres at Norge er et land med ytringsfrihet og hva det innebærer! De som ikke skriftlig aksepterer forutsetningene, returneres til deres opprinnelige hjemland! Dette gjelder og FN aksepterte flyktninger. Personer som støtter terrorisme, mister automatisk oppholdstillatelse, fengsles og deporteres til soning i deres originale hjemland. Papirløse innvandrere som ikke opplyser deres korrekte nasjonalitet, interneres og sone straff i antatt hjemland eller naboland. Kostnad med straff og tilstedeværelse, dekkes av Norge. Kommer de tilbake, tredobles straffen automatisk og ny soning i samme land, osv.

Reelle flyktninger som har flyktet fra krig, har midlertidig oppholdstillatelse og tiltrer samfunnsnyttigarbeid. Når krigen er slutt og landet gjenoppbygges, reiser de tilbake og deltar i gjenoppbyggingen. Økonomiske flykninger, sendes tilbake.  

Innvandrere som nekter å utføre samfunnsnyttig arbeid, mister oppholdstillatelsen og forlater landet. Kommer de tilbake, er straff beskrevet i de nye lovene.

Innvandrere med oppholdstillatelse, skal forstå og snakke norsk etter 2. år. Norsk opplæring og pliktig samfunnsnyttig arbeid, gir den nødvendige tilstedeværelse i det offentlige rom. Når barn blir 2 år, skal de begynne i nærmeste barnehage og fortsette tilstedeværelsen frem til skolestart. Barnehagen er et samfunnsnyttig opplæringssted. Samtidig er foreldrene engasjert i samfunnsnyttige arbeid.

Innvandrere som er økonomiske lovbrytere, mister automatisk opphold og statsborgerskap i Norge. Verdier skapt med lovbrudd beslaglegges og de dømmes og soner straff i deres originale hjemland eller nærliggende land. Norge dekker fengselsopphold og kontroll med tilstedeværelse på soningssted. Kommer de tilbake, tredobles straff automatisk og nytt fengselsopphold på samme sted, osv.

Innvandrere som fortsetter å utføre tradisjoner og praksiser fra hjemland de flykter fra, som er i konflikt med Norges lover, har vandalisert avtalen og mister automatisk statsborgerskap og oppholdstillatelse og forlater landet. Kommer de tilbake, tre dobles straffen og straffen sones i dere tidligere hjemland eller naboland, Kommer de tilbake, tredobles, osv.

Ubalansen i atmosfæren og ekstremvær er allerede merkbar med mer nedbør i elver og vassdrag. Vi kan velge å se på økningen av vannmengde som en katastrofe eller en utnyttbar resurs. Etablerer vi de forebyggende tiltakene, er vannet en resurs lokalt, regionalt og for landet og arbeidet utføres utenom flomm sesongen. Utløpet av elven utvides og terskelen som skaper flommen senkes betydelig. Vi utvider bekken og fjerne all masse ned til fjell og sikrer elvebreddene. Etter som mer vann tilføres, utvides avstanden imellom breddene. Alle retningsforandringer krever betongmur i yttersving. Boområder som er truffet av flomm, er et ubrukelig område til gjenoppbygging. Nye boliger etableres over mulig vannivå i fremtiden.

Mentalt ustabile personer som skader og det som er verre, kan ikke straffes. De kan gå rundt og skade flere innbyggere etter ferdig behandlet og utskrevet. Systemet er overmodent for omlegging og fornying. Retts psykologer og usikre dommere er problemet når de anbefaler og aksepterer at den ustabile er mentalt frisk og har et lov til å være i det offentlige rom, frem til personen igjen skader eller tar livet av en tilfeldig innbygger. Mentalt ustabile personen som slippes ut og kommer tilbake to eller tre ganger, sikres i et område hvor det er umulig å skade andre.

Hva omlegginger og effektiviseringer foreslår du? Blir de etablert, gir det en økonomisk bonus til deg.