Serie i 10 deler: Norge, verdens beste land?

Del 1. Vi som har samfunnskritiske jobber
Seriestart. Nyhetsbildet og Corona. 5 temaer: Media, Velferd og helse, Infrastruktur og Samferdsel, Beskyttelse, lov og orden, Valgåret 2021. Politikk og advokatmat. (exit Trump). Spissede problemstillinger. Rettsliggjøring – når et allerede overbelastet rettsapparat skal rydde opp. Våre nye landsmenn og kvinner. Barna og neste generasjon. De som skal rydde opp og levere videre. Link: https://sfm.no/del-1-vi-som-har-samfunnskritiske-jobber/

Del 2: Det politiske landskap og klima
«Økte ressurser og større handlingsrom». Storkoalisjoner før og nå og i fremtiden. Kart og terreng. Regionreform og stortingsvalg. Klima og barometer; prognoser og målinger. By å lain, hainhoin i bain. De store og de små. Partilandskapet: skillelinjer og sperregrenser, velgerflukt og tilhørighet. Ny EU-kamp? Raymond for president!

Link: https://sfm.no/del-2-det-politiske-landskap-og-klim

Del 3: Kommer alt til sin rett?
N
år det offentlige begår overgrep. Om påberopelse av foreldelse. Da Inga Marte Thorkildsen ble taus. Rusreform og viljesløshet. Et samfunn uten sanksjoner? Uten personlig ansvar. Uten konsekvenser. Kriminalmeldingen revisited: 70-åra: Raddisgenerasjonens glanstid. Overproduksjon av kriminologer og sosionomer. Baneheiasaken. Gjenopptakelseskommisjon også for sivile saker? Link: https://sfm.no/del-3-kommer-alt-til-sin-rett/ 

Del 4: Det vaksinerte land
Informasjonskrise eller kriseinformasjon? Beredskap og beredskap. Smittesporing og ytringsfrihet. Hva kan begrunne vaksinasjonsskepsis? Vaksinert mot formynderi; vaksinert mot reformer. Vaksinasjon som industri. Gudmund Hernes revisited. En smule fornuft. Ta tranen og hold kjeft! Beskyttelse eller arbeidsinnvandring? Arbeidsevne og sårbarhet. Link: https://sfm.no/del-4-det-vaksinerte-land 

Del 5: Jernbanen som sporet av
Historikk i korte og lange baner. Styrt avvikling av selvråderetten. Litt kappitalismekritikk for balansens skyld. Konkurranse som gode? EU og EØS. Goahead, goabroad or gohome? Hvem betaler? Fordyrende mellomledd. Jernbanereformen. Miljø- og klimautfordringer. Statens eller næringslivets demagogi? Som forbruker skal du ikke bry deg om de overordnede prinsippene! Link: https://sfm.no/-del-5-jernbanen-som-sporet-av/

Del 6: Nord Norge sett fra Viken 
Det er valgår i år. Samferdsel som sysselsetting i harde tider. Sentrum og periferi. Nord Norge banen for ever. Minoritetsvern og andre misforståelser. Altasaken revisited: «Reinen vårres kanke ete kilowatt». Individ vs gruppehensyn. Miljøsak über alles. Lov og rett. Respekt. Feilgrep eller overgrep eller begge deler eller ingen av delene? Perspektif und Patzerspitzgefühl. Link: https://sfm.no/del-6-nord-norge-sett-fra-viken/

Del 7: Risiko-samfunnet
Definisjoner og omdreiningspunkter. Anerkjent kunnskap. Kalkulert risiko eller «such is life». Risikofaktorer og normalitet. Når barnevernet summerer opp. Rus og risiko. Tryggere i trafikken? Skjær i sjøen. Vaksine eller tran eller begge deler? Sannsynlighet og konsekvens i dagliglivet og i matrisene. Rusreformens retorikk.
Link: Link: https://sfm.no/del-7-risikosamfunnet/

Del 8: Likehets- og forskjellsnorge
Abid Raja revisited. Likhet som ideal. Mulighetsbetingelser. Likestillingen som forsvant. Teori og praksis. Forskjellige ulikheter. Kjønnsdiskriminering på norsk. Hva er rasisme? Og sexisme? Og hva er strukturelt? Sammenligning og omdreining. Utgangspunkter og konsekvenser. Likhet for loven. Homonorge. Minoritetsvern til besvær. Medias unnfallenhet. Respect! Link: https://sfm.no/del-8-likhets-og-forskjellsnorge/

Del 9: Velferds og omsorgssamfunnet
NAV først og sist. Bak, foran og ved siden av trygdeskandalen. Nye vekstnæringer: barnevern og foreldreusikkerhet. Hvem tar ansvaret, politikerne eller juristene? Privat og eller offentlig. Blandingsøkonomi og bunnlinjer. Venstresidens ideologi som tilrettelegger: Velferdstjenester og offentlig omsorg gir privat profitt. Blindsoner og arbeidslinjer. Våre neste skandaler. Link: https://sfm.no/del-9-velferds-og-omsorgssamfunnet/

Del 10: Våre neste generasjoner
Reformnorge. Fremtidsvisjoner. Perspektivmeldingen. Utdanning som sysselsetting. Gudmund Hernes som innbegrep. Motkrefter og alternative stemmene. Reform 97. Nye fag, nye læreplaner, nye lærebøker og nye markeder. Digitalsamfunnet og skjermbarna. Tidlig barnehagestart og stress. Reformer uten kunnskapsgrunnlag. Psykonomenes marked. Historieløsheten. Link: https://sfm.no/del-10-vare-neste-generasjoner/

Serien er skrevet av Ole Texmo.
20(C)21 Samfunnsmagasinet