Serie: Del 1. Nest siste nytt fra Strasbourg

Har vinden snudd eller stilnet? Toppen av isfjellet: familiesaker som barometer. Det som ikke kommuniseres: ukulturen i rett og forvaltning. Retten til familieliv. Retten til rettferdig rettergang. Ny artikkelserie – ulike vinklinger. Rettsliggjøring. Nye saker, justert praksis, men hva lærer man? Birgitte Tengs-saken. Hva er uskyldspresumpsjonen verdt? Link: https://sfm.no/serie-del-1-nest-siste-nytt-fra-strasbourg/

Serie: Del 2. Hvor var justispolitikken i valgkampen?

Rusreformen som forsvant. Domstolsreformen – en utfordring for distriktsnorge? Samværssabotasje på dagsordenen? Hvor er NAV-skandalen og hvor er barnevernkritikken? Ansvarsfraskrivelse og rettsliggjøring. Gjenopptakelse som påminnelse. Familieminister Ropstads fårete flir. Justisminister Meland viser muskler. Venstresidens pinligheter. Høyresidens unnfallenhet. Link: https://sfm.no/del-2-hvor-er-justispolitikken-i-valgkampen/

Serie: Del 3. Når ulver i fåreklær roper ulv

Hjelp til de trengende! Når delsystemer svikter. Doble svik og doble budskaper. Psykologspesialist Ragnhild Elisabeth Pettersen. Velment, misforstått, eller rett og slett ekte falskhet. Mer samrøre og uklare roller. Etter Strasbourg: Tragedieparasittene skifter pels. Bekymringsmeldinger til besvær. Barnerettsjurist Geir Kjell Andersland på gjensyn. Hjelp til de mottakelige? Link: https://sfm.no/del-3-nar-ulver-i-fareklaer-roper-ulv/

Serie: Del 4. Samværsretten som forvitret

En tofolds samværsrett. En rett som ikke respekteres. Så langt tilbake vi kan huske. I praksis. TV2 tar æren: Samværssabotasje på dagsorden. Systemfeil og historieløshet. Når delsystemene svikter – første gang og andre gang (doble svik). Hva sier EMD? Ankenekt i fleisen. Lavterskler og triggere. Når premissene er feil: Tilknytningen som aldri kom i gang. Den motsatte effekt. Link: https://sfm.no/del-4-samvaersretten-som-forvitret/

Serie: Del 5. Når tvilsrisiko skaper tvil

Et annet ord for bevisbyrde eller? Når det ikke står i loven. Hva sier Høyesterett og hvor er jussen? Kildekritikk, referanser og etterprøvbarhet. Hva sier spesialistene? Retten til å overprøve. Tidsnærhet og kronologi. Vilkår som endres underveis. Rettsliggjøring som konsekvens når delsystemene svikter. Samarbeidende spesialister. «Syk i lovens forstand». Link: https://sfm.no/del-5-nar-tvilsrisiko-skaper-tvil/

Serie: Del 6: Trygdeskandale eller rettsskandale?

Nav og forvaltningskulturen. Valg av uttrykk. Finjussen. Opplysningsplikt vs veiledningsplikt. Den politiske dimensjon: «kampen mot trygdeeksporten og forsvaret for velferdsstaten». Forklaringen: Blindsoner eller gråsoner? Per Olav Lundteigen a go go. Spørsmål i kø. EØS først og sist.
Link: https://sfm.no/del-6-trygdeskandale-eller-rettsskandale/

Serie: Del 7: Når uretten slår tilbake

Ny regjering; ny justisminister. En visjonær og handlekraftig politiker på 28 år. Politiske signaler? Gjenopptakelse. Tengs—saken. NAV-sakene. Reversering av domstolsreformen? Rettsstatens muligheter og begrensninger. Foreldelse til besvær. Når urett befester seg. På den ene eller andre måten. «Nå er det vanlige folks tur». Bob Dylan revisited: A Hard Rain is Gonna Fall. Link: https://sfm.no/del-7-nar-uretten-slar-tilbake/ 

Serie: Del 8: Rett, politikk og rettsliggjøring

Amerikanske tilstander? Hva er rettsliggjøring og hvordan ble den et tema? Politisering av jussen. Når rettsstaten blir belastet. Makt og demokratiutredningen (MDU). Klimasak eller maktfordelingssak? Nye sakstyper. Abstrakte søksmål. Rettighets og terskelbestemmelser. Link: https://sfm.no/del-8-rett-politikk-og-rettsliggjoring/

Serie: Del 9: Når saker og ting forvanskes

Domstolsreform og kommunesammenslåing. Stordriftsfordeler som ideologi. Høyesterett som populistisk organ? Tilbake til start eller frem og tilbake er dobbelt så langt. Når vilkår endres underveis. Mer om rettsliggjøring og klimasaken. Dommere saksøker sin arbeidsgiver. Domstolenes uavhengighet. Fraskrivelse av tolkningsmyndighet (de sakkyndige opp og i mente). Hvor er jussen? Link: https://sfm.no/serie-rettsstaten-under-press-del-9-nar-saker-og-ting-forvanskes/ 

Serie: Del 10: En samlet vurdering

Grunnleggende rettsstatsprinsipper. Grenser for skjønn. Grenser for kritikk. Ulike former for press: indre og ytre. Oppsummert: Deler og helhet. Jussen og språket. Fri bevisbedømmelse. Fri bevisbedømmelse som problem. Status quo og forskyvning. Advokater som får for dårlig betalt. NAV-skandalen: Juristene som ikke kunne se.»The Best SFM-serie Ever?» Link: https://sfm.no/del-10-en-samlet-vurdering/